adományozás

 

Akkor is rendelkezhetek az 1+1%-ról, ha idén a NAV készíti el az adóbevallásomat?

Az 1+1%-os felajánlásról nem kell lemondania, mivel azt 2017. május 10-éig megteheti a munkáltatója felé, vagy önállóan a 16EGYSZA nyomtatvány felhasználásával papíralapon, vagy elektronikus úton 2017. május 22-éig közvetlenül eljuttathatja az állami adó- és vámhatóságnak. A 16NY31 jelű nyilatkozat, valamint az 1+1% mértékű felajánláshoz szükséges 16EGYSZA nyomtatvány letölthető a www.nav.gov.hu honlapról, vagy beszerezhető a NAV bármelyik ügyfélszolgálati irodájában.

„13600–Adhat Vonal” pályázati felhívás telefonhívással támogatható adománygyűjtő rendszer használatára közhasznú szervezetek részére

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel Távközlési Zrt.) partnerségben működteti a „13600 – Adhat Vonal” adománygyűjtő hívószámot, melyen keresztül közhasznú szervezeteket támogathatnak az adományozók.
Pályázati határidő: 
2014. szeptember 21.

Az Adhat Vonal – telefonos adománygyűjtés pályázati feltételeiről részletesebben

A PÁLYÁZAT Lezárult! - JElenleg nem Lehet Pályázni!

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel Távközlési Zrt.) partnerségben működteti a „13600 – Adhat Vonal” adománygyűjtő hívószámot, melyen keresztül közhasznú szervezeteket támogathatnak az adományozók.

Mi minősül adománynak

a közhasznú szervezet részére a Civil Tv. szerinti közhasznú tevékenység támogatására, valaminta külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbáa közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.frissítve: 2012.03.30.

Melyek az adományozás után igénybe vehető kedvezmények?

A) Az adományozó kedvezménye Kizárólag társasági adóalany adományozókat illet meg kedvezmény az alábbi esetekben:a) Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.Az adomány értékét a társasági adóalany adományozó ráfordításként számolhatja el.b) Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét a Civil Tv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének:20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.Tartós adományozás: az alapítvány, vagy az egyesület és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében, és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.c) Adomány-igazolásA kapott adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti. E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:- mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,- az adomány összegét,- a támogatott célt.Az előbbieken túl célszerű feltüntetni az- adományozás időpontját,- tartós adományozás esetén annak tényét.Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.Az igazolást két példányban kell kiállítani, az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.B) Adományozónak nem minősülő támogató kedvezménye A Tao törvény szerint a fent meghatározott esetekben minősül a támogató adományozónak (tehát veheti igénybe az adományozás utáni kedvezményeket). A köznyelvben (és magában a törvényben is) azonban adománynak nem csupán ezt a lehatárolt támogatási területet nevezzük, hanem általában a támogatást. Mivel a törvény szerinti kedvezmények különböznek aszerint, hogy kit támogat/kinek adományoz a vállalkozás, magánszemély, ezért szükséges fogalmilag is megkülönböztetni, és bevezetni az „adományozónak nem minősülő támogató” fogalmát.a) Akkor nem kell megnövelni az adózó – társasági adó alanya, pl. kft., bt. – adózás előtti eredményét az általa az adóévben nem adomány céljából nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás, átvállalt kötelezettség) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az alábbi együttes feltételek teljesülnek:1. a juttatás nem külföldi személy részére történik, és2. az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő (például nem közhasznú alapítvány) nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.b) Nem kell az előzőek szerinti feltételre (két nyilatkozat meglétére) figyelemmel lenni a közhasznú szervezet támogató esetében. Ha ugyanis közhasznú szervezet – például közhasznú alapítvány – ad támogatást bármely személynek – vagy egy másik alapítványnak, vagy akár egy cégnek –, akkor a nyújtott támogatás ráfordításként elszámolt összege feltétel nélkül elismert az adóalapnál, nem kell annak összegével megnövelnie a vállalkozási tevékenységének az adózás előtti eredményét.MagyarázatAz adományozó, támogató kedvezmények igénybevételére a fenti megfogalmazások érvényesek, adnak szélesebb körű választ, viszont a megértésben segíthet az alábbi néhány példa.A társasági adóalany támogatót kizárólag a fent leírt esetekben és módon illeti meg kedvezmény.Így például, ha egy vállalkozás:egyház, közérdekű kötelezettségvállalás szervezője részére nyújt adományt, annak összegével – igazolás birtokában – nem kell megnövelnie (tehát ráfordításként elszámolható), de nem is csökkentheti az adózás előtti eredményét (az adományt fogadó egyház nem lehet közhasznú szervezet).ha közhasznú szervezetnek adományoz, akkor pedig nem kell megnövelni a ráfordítás összegével az adózás előtti eredményét (az adomány összegét el lehet számolni), emellett pedig csökkentheti az adomány értékének 20%-val az adományozó adózás előtti eredményét.Példa: 100.000 Ft értékű közhasznú szervezetnek adott adomány esetén – mely megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek – az adományozó társaság 20.000 Ft-al csökkentheti a társasági adóalapját, ezáltal 2.000 Ft-al kevesebb társasági adót fog fizetni.Ha a közhasznú szervezettel tartós adományozási szerződést köt az adományozó, akkor a fentieken túlmenően az adomány értékének további 20%-a csökkentheti az adózás előtti eredményt. A kettő együttesen maximum az adózás előtti eredmény összegéig vehető figyelembe.Példa: Ha társasági adóalany közhasznú szervezet részére 100.000 Ft-ot ad tartós adományként, és az adományozás megfelel a társasági adó törvényben meghatározott feltételeknek, akkor a társaság 20.000 Ft-al csökkentheti az adózás előtti eredményét, mivel közhasznú szervezetnek adott támogatást, további 20.000 Ft-al csökkentheti a tartós adományozásra való tekintettel, összesen tehát 40.000 Ft-al csökkentheti az adóalapját és ezáltal 4.000 Ft-al kell neki kevesebb társasági adót fizetnie.Ha nem közhasznú szervezetet támogat egy társas vállalkozás, akkor ráfordításként elszámolható a támogatás elszámolt összege (bekerülési értéke), ha- a juttatás nem külföldi személy (pl. alapítvány, egyesület – és nem civil társaság, mert az nem jogi személy) részére történik, és- a támogatott nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében az eredménye a juttatás nélkül sem lesz negatív (támogatás nélkül sem lenne veszteséges), és ezt a nyilatkozatot igazolja a beszámolójának elkészítése után.Fontos, hogy ha közhasznú szervezet támogat nem közhasznú szervezetet, ez esetben akkor is elszámolható ráfordításként a támogatás bekerülési értéke, ha nem rendelkezik ezekkel a nyilatkozatokkal.Ha pedig nem társasági adóalany támogatóról van szó – például magánszemély, egyéni vállalkozó nyújt támogatást – úgy adózásban érvényesíthető kedvezményre nem jogosult.frissítve: 2012.03.30.

Milyen adomány után lehet adókedvezményt igénybe venni?

Adókedvezményt lehet igénybe venni az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke után, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.frissítve: 2012.03.30.

Kik vehetnek igénybe adókedvezményt adományozás után?

Csak a társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény (lásd lent) érvényesítésére is. A társasági adó alanyait a Tao Tv. sorolja fel. A Tao Tv. személyi hatálya alá nemcsak belföldi szervezetek tartoznak, hanem külföldi személyek is, amennyiben az üzletvezetés helye belföldön van, így adományozás esetén a társasági adókötelezettségük tekintetében ők is jogosultak lehetnek a kedvezményre.frissítve: 2012.03.30.

Oldalak

Feliratkozás RSS - adományozás csatornájára